KPSS-A

TMSF 35 Personel Alacak

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE
FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9
uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve
15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı
yapılacaktır.
Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı
kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
I – Sınava Katılma Şartları
A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:

 • En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
  iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
  okulları bitirmiş olmak,
  ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
  Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
  en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
  ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
  Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
  dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
  -Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
  başvuranların toplam sayısının 50 (Elli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
  adaydan başlanmak üzere ilk 50 (Elli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
  olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
  sınava çağrılacaktır.
  B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
 • En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler,
  iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik
  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı
  okulları bitirmiş olmak,
 • ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel
  Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden
  en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
 • ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye
  Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
  dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
 • Yukarıda belirtilen KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puanı için
  başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan
  adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış
  olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü
  sınava çağrılacaktır.
  C) Fon Avukatlığı için:
 • Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
  makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
 • ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
  Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,
 • Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için başvuranların toplam sayısının 100 (Yüz) kişiden
  fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 100 (Yüz) aday, yazılı
  giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden
  fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
  D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01
  Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
  taşımak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
  etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
  hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
 • 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
  yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
  kontrolü elinde bulundurmamak,
 • Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
  kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
  ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
  katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
  bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
  nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
  Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
  Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
  mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
  Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
  hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
  Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
  zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
  dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
  suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
  karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
  organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
  düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
  casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
  suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,
 • 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
  olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
  bir durumda bulunmamak.
  II – Sınav Başvurusu
  Başvurular, 07 Ekim 2019 tarihinden itibaren en geç 28 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine
  kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143
  Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon’a ulaşacak şekilde
  posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  III – Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
 • İş Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire
  Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya
  internet üzerinden “www.tmsf.org.tr” adresinden temin edilecektir),
 • Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları
  için YÖK’ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda
  bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
 • Nüfus Cüzdanı sureti,
 • Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 • KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS
  Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,
 • Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile
  başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir),
 • Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.
  IV- Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Adayların İlanı
  KPSS puanı en yüksek olandan başlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriş
  sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir.
  Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
  V- Sınav Giriş Belgesi
  Yazılı giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav Giriş Belgesi
  hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında;
  çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraflarını yapıştırdıkları Sınav Giriş
  Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi
  fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır.
  Sınava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
  VI- Yazılı Giriş Sınavı Konuları
  A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
  1) Alan Bilgisi:
  a) Hukuk Grubu
  Anayasa Hukuku
  İdare Hukuku
  Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)
  Ticaret Hukuku (Genel Hükümler – Şirketler – Kıymetli Evrak)
  Borçlar Hukuku
  İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)
  Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
  b) İktisat Grubu
  Mikro İktisat
  Makro İktisat
  Uluslararası İktisat
  Türkiye Ekonomisi
  Para ve Banka
  c) Maliye Grubu,
  Kamu Maliyesi
  Maliye Politikası
  Bütçe
  d) Muhasebe Grubu
  Genel Muhasebe
  Mali Tablolar Analizi
  2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
  B) Fon Avukatlığı İçin:
  1) Alan Bilgisi:
  Anayasa Hukuku
  İdare Hukuku
  İdari Yargılama Hukuku
  Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)
  Medeni Hukuk
  Borçlar Hukuku
  Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak)
  İcra ve İflas Hukuku
  Bankacılık Hukuku/Kanunu
  Medeni Hukuk
  2) Genel Kültür ve Genel Yetenek
  VII – Yazılı Giriş Sınavının Şekli, Tarihi ve Yeri
  A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı İçin:
  23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New
  Hall Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
  Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek
  Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
  B) Fon Avukatlığı İçin:
  23 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall
  Binasında (Hisar Üstü Nispetiye Cd. No.7 Etiler/Beşiktaş İSTANBUL) yapılacaktır.
  Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav şeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek
  Bölümü ise test şeklinde yapılacaktır.
  VIII – Yazılı Giriş Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması
  Yazılı giriş sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı
  sınavda başarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (Altmış) puan alınması ve sınav
  ortalamasının en az 70 (Yetmiş) puan olması gerekir.
  Yazılı giriş sınavı bölümlerine aşağıdaki ağırlık puanları uygulanır:
 • Alan Bilgisi : %70
 • Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30
  Yazılı giriş sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum’da
  uygun yerlere asılarak duyurulur.
  Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler
  hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır.
  Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün
  içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç
  ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
  Yazılı giriş sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
  Yazılı giriş sınavında her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama 70 (Yetmiş) veya
  üzerinde puan almış olmak atanmak için müktesep hak teşkil etmez.
  IX – Sözlü Giriş Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (Altmış) ve ortalama en az 70 (Yetmiş) puan almak
  şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla
  dört katına kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da
  sözlü giriş sınavına çağrılır.
  Sözlü giriş sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr
  web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
  Sözlü giriş sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi
  düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka
  ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye
  yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not
  verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.
  Sözlü giriş sınavında başarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (Yetmiş) olması
  gerekir.
  Sözlü giriş sınavında 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için müktesep
  hak teşkil etmez.
  X – Genel Değerlendirme ve Başarı Notu
  Yazılı ve sözlü giriş sınav notlarının aritmetik ortalaması başarı notu olup, 70 (Yetmiş) ve
  üzeri puan almış olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş
  sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir.
  Sınav sonuçlarında puan eşitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday başarılı
  olmuş sayılır. KPSS sınav notlarının eşitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan başarılı
  olmuş sayılır.
  Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın
  bitimini takip eden 5 (Beş) iş günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun
  yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca
  tebligat yapılmaz.
  Sınavı kazananlardan, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında gerçeğe aykırı beyanda
  bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı
  yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
  bulunulur. Bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde
  atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu
  olmaz.
Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı